تبلیغات
زاگرس نیوز ملایر :::::::: Zagros News Malayer - یادداشتی از عبدالكریم سروش در سوگ عزت الله سحابی

زاگرس نیوز اخبار حوزه زاگرس مركزی بخصوص حوزه شهرستان ملایر و نواحی پیرامونی را پوشش می دهد

یادداشتی از عبدالكریم سروش در سوگ عزت الله سحابی

نویسنده :سردبیر خبر
تاریخ:یکشنبه 22 خرداد 1390-11:46 قبل از ظهر

بار خدایا عزت الله سحابی و هاله سحابی را به گلزار رضوان راه ده وآنان را در زمره صدیقان و قدیسان بنشان، وبر افتادن بیخ استبداد را که آرزوی همه عمرشان بود تحقق بخش، و ایرانیان را از چنگ سفیهان وسفلگان برهان واز دروغ وخشکسالی ودشمن مصون دار ورحمت ومحبت عام خودرا بر همگان بگستر.

چراغ صاعقۀ آن سحاب روشن باد که زد به خرمن ما آتش محبّت او

بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب نوید داد که عام است فیض رحمت او

توضیح:

بخش هایی از این یادداشت برای جلوگیری از نقض قانون مطبوعات حذف شده است

به نام خدا


عزیزی به خواب رفت، هاله ای در سحاب رفت وسایه ای با آفتاب رفت.
"گر سنگ ازین حدیث بنالد عجب مدار" ، "کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران".
یکی را دست اجل و دومی را دست ستم از ما گرفت . چه می شد اگر دست اجل گلوی ستم را می فشرد و میر اجلّ را با خود می برد؟
شربت مرگ مر آن پاکیزه جانان را گوارا باد که پا ک وچالاک رفتند واکنون در اقلیم هشتم ، در ارض ملکوت و در سایه رحمت حقّ، آرمیده اند و به ما محبوسان سجن طبیعت و مجروحان جور ... ندا میدهند که "یا لیت قومی یعلمون بما غفرلی ربّی وجعلنی من المکرمین".

هرگاه یکی از این مجاهدان عاشق و پارسا در می گذرد حس می کنم بارما سنگین تر و کار ما سهمگین تر می شود. با خود زمزمه می کنم " که خود آسان بشد وکار مرا مشکل کرد". در این دوران پر تلاطم که " ز منجنیق فلک سنگ فتنه می بارد " ، آنان که باید نگاهبان روح و معنا و آموزگار زهد و تقوا باشند، خود چنان جسمانی و دنیوی شده اند، و چنان گلوی نجابت را به تیغ شرارت بریده اند، و جهل را بجای علم، وجن را بجای انس نشانده اند و ریا را حلال و نظر را حرام کرده اند ، و چنان چاه های نفت را تهی و چاه ... را پر کرده اند، و چشم ها را به نم و دل ها را به غم نشانده اند، و قرآن را دام تزویر وشریعت را دکان معیشت کرده اند، وخاک دنائت درچشم مروّت زده اند و آب دهان بر روی بصیرت افکنده اند، وچنان جان را ارزان و نان را گران کرده اند، و حرمت قضا و انتخاب و قانون را برده اند ، و جاهلان را تکریم و عاقلان را تحقیر کرده اند ،و بر دهان آزادی پوزه بند زده اند و کام عدالت را تلخ کرده اند، و قتل و تجاوز وجعل وتقلب راسکه رایج و روان کرده اند، و... که دست ودهان دردمندان و درمانگران رااز شرم بسته اند وجان و روانشان را خسته اند.

این نیکخواهان ودرد مندان که عمری دل در گرو مذهب وملیت داشته اند ،وهردو را باهم می‌خواسته اند ،از یکسو راهی به آسمان جسته اند و در سایه نگاه نوازشگر خداوند ، معنا و باطنی برای حیات خاکی طلب کرده اند، و به اقتفاء رسول مکرم ، به تتمیم مکارم اخلاقی کوشیده اند، واز سوی دیگر آسایش دوگیتی را در مروّت با دوستان و مدارابا دشمنان دیده اند و به حکومت فرا دینی فتوا داده و فرا خوانده اند، و بر قراءت رسمی از دین خط بطلان و پایان نهاده اند،وپنجه در پنجه استبداد واستعمار افکنده اند وبر استقلال وطن وآزادی هموطنان پا فشرده اند و درین راه جفا و جور جماعت جاهلان را به جان خریده اند و در نبرد با ناراستی ها سپر نینداخته اند ، و عزّت فقر وقناعت را به خواری حرام خواری از خورجین ژنده ... نیالوده اند، و بر در ارباب بی مروت دنیا به دریوزه نرفته اند، وخلوت دل را از صحبت اغیار پیراسته اند، و در انتظار ظفر، صبورانه خطر کرده اند ، و خسته ازخنجر خزان ،خنده خرّم بهار را نویَد داده اند،اینک اینان بکدام دلیری از معشوق زیبا روی خود سخن بگویند ، که می بینند مشتی سفله و سفیه ، دیوی را به سودای زر و به سرخاب تزویر بزک کرده اند و حلّه حورو پری پوشانده اند، و بنام ملیت و مسلمانی می فروشند
پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن
بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی ست

ایرانیان وپارسیان بسی بختیار بودند که آفتاب عنایت خداوندی و سحاب رحمت مصطفوی بر آنان سایۀ عزت افکند تا به شرف اسلام مشرّف شدند وردای ایمان بر تن کردند و جرعۀ معرفت از جام رسالت محمّد نوشیدند و کتاب و حکمت او را عزیز داشتند و در فهم و تفسیر آن به جان کوشیدندواسلام را ایرانی وایران را اسلامی کردند و چراغ فرهنگ فروخفتۀ خود را به مدد آن فروغی نو بخشیدند و با شکفتنی شگفت، هویتی و حقیقتی و جانی و جانانی تازه یافتند.

حاملان و خادمان و بانیان این فرهنگ پر فروغ نو آئین ، نه چندان اند که نامشان به حصر و احصا در آید وآسمان علم و ادب ایران از فقیهان وشاعران و عالمان و عارفان و فیلسوفان و متکلّمان ومتفکّران و هنرمندان مسلمان ، چنان پر ستاره است ، که با خورشید روشن پهلو می زند.
دریغا ودردا که والیان .... ، امانت داران و وارثان لایقی برای این میراث مفخّم نبودند. حریصانه و گدا طبعانه ، براین خوان یغما نشستند وسفیهانه مستی کردند وخم شکستند. هر چه در خزانۀ اسلام وایران ، به هزاره یی جمع آمده بود به دهه یی مصرف ومستهلک کردند. دست تطاول در مقدّسات گشودند و چوب چپاول بر افتخارات زدند.

نه فقط علی ومحمّد وحسین و زینب را خرج هوس های حقیر و افکار فقیر خود کردند ، که فردوسی و طبری و فارابی و بوعلی و سهروردی ومولوی وحافظ وصدرالدین شیرازی را نیز در مسلخ منافع خود سر بریدند. و از فرهنگی فربه و فاخر ، جثه ای علیل و عاجز بر جای نهادند که نه بازوی رنجورش دست کسی را تواند گرفت نه رخسار کریهش دل کسی را تواند برد. و آنگاه از جوانان حقیقت جو و جسارت خو ، گله سر دادند که چرا از ... می گریزند، وچرا کرامت تراشی ها و خارق عادت بافی ها وگندم نمایی وجو فروشی هایشان را به جوی بر نمی گیرند، و متاع بی مشتری شان را به پشیزی نمی خرند.

 

(حذف )


ــــــــــــــــــــــــ
بار خدایااز روزی که آستان ولایت تو را بوسیدیم و با ر سنگین امانت تو را بر دوش گرفتیم ، و" ازهمه باز آمدیم و با تو نشستیم " ،غمخوار ایمان و حریت شدیم وانسان راکه برصورت خویش آفریده یی سزاوار حرمت وکرامت بیکران یافتیم.
می بینیم که رهزنان در کمین نشسته اند و بنام تو راه سعادت و راحت خلقان را بسته اند. نیکان را یا به گورستان فرستاده اند یا بزندان. و مملکت را یا به جنّیان سپرده اند یا به جادوگران. افول اختر مروّت و غروب خورشید عدالت را می نگریم و آئین نازنینت را می بینیم که پیام آور خشم وخشونت و جنگ و نفرت شده است.

معاویه ها را می بینیم که چنگ و دندان در خون یکدیگر فرو برده اند و بر سر طعمه ریاست ، تهیگاه خود را می درند. کشور ایران را می نگریم که چون کشتی بی لنگر کژ مژ می شود و ...

با اینهمه،نومیدی را گردن زده ایم که :از ازل تا به ابد فرصت درویشان است.

بار خدایا ، صالحان و آزادیخواهان را چندان فرصت وکامیابی ده تا دست به کاری زنند که غصّه سرآید و دیو بیرون رود و فرشته درآید. توفانهای تند توحش، چراغهای کوچک مقاومت را کشته و شکسته اند. مگذار مشعل های بزرگ بمیرند ، مبادا ظلمت استبداد جاودانه شود.اینک که برق غیرت درخشیده و سحاب عزّت را سوخته، ابری و بارانی دیگر بفرست تا پلیدی وشومی جهل وفقرو ا ستبداد را بشویدوگلزارآزادی واگاهی را آبیاری کند.
ای فروزندۀ ماه و مهر، شب تیرۀ ستم کشان را سحر کن، و خواب شب پرستان راجاودانه گردان
آنکه خوابش بهتر از بیداری است آنچنان بد زندگانی، مرده به

.
نسیم جان بخش رحمت تو سرمایۀ سعادت ماست.

بار خدایا عزت الله سحابی وهاله سحابی را به گلزار رضوان راه ده وآنان را در زمره صدیقان و قدیسان بنشان،وبر افتادن بیخ استبداد را که آرزوی همه عمرشان بود تحقق بخش،وایرانیان را از چنگ سفیهان وسفلگان برهان واز دروغ وخشکسالی ودشمن مصون دار ورحمت ومحبت عام خودرا بر همگان بگستر.
چراغ صاعقۀ آن سحاب روشن باد که زد به خرمن ما آتش محبّت او
بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب نوید داد که عام است فیض رحمت او

عبدالکریم سروش
خردادماه ۱۳۹۰نوع مطلب : اخبار متنوع ایران 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Nintendo Switch
جمعه 24 آذر 1396 07:12 بعد از ظهر
راه عالی برای گفتن، و پاراگراف خوب برای به دست آوردن حقایق در مورد من تمرکز ارائه، که من می خواهم به ارائه
در کالج
imvu credit
پنجشنبه 9 آذر 1396 08:15 بعد از ظهر
سلام من می دانم این موضوع خالی است اما من تعجب کردم
اگر می دانید از هر ویدجت می توانم به وبلاگ من اضافه کنم که به صورت خودکار صدای من را می خواند
جدیدترین به روز رسانی توییتر من مدت زمان زیادی به دنبال یک پلاگین مانند این بودم و امیدوار بودم شاید شما تجربه ای داشته باشید
چیزی شبیه به این. لطفا به من اطلاع دهید اگر به هر چیزی برسید.
من واقعا از وبلاگ شما خوشم می آید و منتظر شما هستم
به روز رسانی های جدید
Nintendo Switch
سه شنبه 7 آذر 1396 07:10 بعد از ظهر
من در حال حاضر گشت و گذار در اینترنت بیش از 3 ساعت در حال حاضر، اما من توسط هیچ
معنی پیدا کردن هر مقاله شگفت انگیزی مثل شماست. این مقدار دوست داشتنی کافی است
برای من. به نظر من، اگر همه صاحبان وب سایت و وبلاگ نویسان محتوای عالی ارائه کنند
به نظر می رسد که محتوای شما، اینترنت خواهد بود
بسیار مفید تر از قبل خواهد بود.
cam4 tokens hack free download
دوشنبه 6 آذر 1396 09:56 بعد از ظهر
شما در واقع آن را به نظر می رسد به راحتی همراه با ارائه خود را، اما من به
این موضوع را واقعا پیدا کنید
فکر می کنم هرگز نمی فهمم این نوع احساس بسیار پیچیده و بسیار گسترده برای من است.
من دنبال نشر بعدی شما هستم، سعی خواهم کرد
از آن غافل شدم!
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 05:04 بعد از ظهر
وبسایت عالی شما را در اینجا پیدا کرده اید.. دشوار است که نوشتن کیفیت را مانند آن پیدا کنید
امروز شما من صادقانه از مردم مثل شما قدردانی میکنم! مراقب باش!!
is psychic real
سه شنبه 30 آبان 1396 07:18 بعد از ظهر
تبادل لینک هیچ چیز دیگری نیست اما فقط قرار دادن لینک وب سایت شخص دیگری در صفحه شما در محل مناسب و شخص دیگری خواهد بود
همچنین به نفع شماست.
how much do std tests cost
شنبه 13 آبان 1396 07:29 بعد از ظهر
بنظر می رسه افکار من رو میخونی! به نظر میرسد که تقریبا این را میشناسید
مانند کتاب الکترونیکی در آن یا چیز دیگری نوشتید. من فکر می کنم که شما فقط می توانید با چند کار انجام دهید
درصد به خانه پیام کمی قدرت می دهد، اما به غیر از آن،
این وبلاگ فوق العاده است خوب خواندن مطمئنا برگشتم
best supplement insurance plans
جمعه 12 آبان 1396 07:51 بعد از ظهر
همانطور که این را پیدا کردم بسیار ساده است که هر موضوعی را در وب در مقایسه با کتابهای درسی پیدا کنم
مقاله در این وب سایت.
best psychic reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 09:13 بعد از ظهر
از ارسال شخصیت های شگفت انگیز خود متشکرم! من واقعا لذت بردم از خواندن آن، شما ممکن است یک
نویسنده عالی من به یاد داشته باشید وبلاگ خود را نشانه و
اغلب در آینده باز خواهد گشت. من می خواهم تا کار بزرگ خود را ادامه دهم، بعد از ظهر خوبی داشته باشم!
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:41 بعد از ظهر
ما با یک صفحه وب متفاوت در اینجا به این نتیجه رسیدیم و فکر کردیم که باید چیزها را بررسی کنیم.

من دوست دارم آنچه را که می بینم اکنون دنبال کنم. به دنبال نگاه کردن به
صفحه وب خود را بارها و بارها
How do you stretch your Achilles?
سه شنبه 28 شهریور 1396 06:35 قبل از ظهر
This excellent website definitely has all the information and facts I needed about this subject and didn't know who to ask.
std clinics near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:08 بعد از ظهر
من هر روز وب سایت ها و وبلاگ ها را برای خواندن مقالات،
با این حال این وبلاگ فراهم می کند قابلیت نوشتن بر اساس.
cheap phone psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:45 بعد از ظهر
اگر کسی بخواهد نظر کارشناسانه در مورد وبلاگ نویسی را بپرسد، من به او توصیه می کنم
برو به دیدن این وب سایت، نگه داشتن کارهای دلپذیر.
cheap phone psychic readings
یکشنبه 19 شهریور 1396 06:34 بعد از ظهر
مطمئنا چیز زیادی در این مورد وجود دارد
موضوع. من واقعا همه ی نقاطی که شما ساخته ام را دوست دارم.
confidential std test
یکشنبه 19 شهریور 1396 06:03 قبل از ظهر
پس از بررسی برخی از مقالات در مورد شما
صفحه وب من واقعا دوست دارم نوشتن یک وبلاگ را بکنم. من آن را به لیست نشانه های وب سایت من bookmarked کرده ام و خواهد شد
در آینده نزدیک چک کنید. نگاهی به
وب سایت من هم همینطور و به من اطلاع دهید که احساس میکنید.
std testing near me
جمعه 17 شهریور 1396 02:05 قبل از ظهر
برای حمایت از من، یک صفحه وب شگفت انگیز است
مفید برای حمایت از دانش من. با تشکر admin
How did the Achilles tendon get it's name?
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:40 بعد از ظهر
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips
on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never
seem to get there! Many thanks
What is the tendon at the back of your ankle?
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:52 قبل از ظهر
My family members always say that I am wasting my time here at
web, except I know I am getting knowledge all the
time by reading such nice posts.
chaturbatetokenshack.online
پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:44 بعد از ظهر
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get set up?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web savvy so I'm not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly
appreciated. Cheers
Rochell
شنبه 7 مرداد 1396 07:16 بعد از ظهر
Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different web browsers and both show the same
results.
std clinics near me
یکشنبه 4 تیر 1396 07:21 بعد از ظهر
چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آیا نه حل و فصل بسیار خوب با
من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما موفق به
من مؤمن اما تنها برای while. من هنوز کردم مشکل خود را با
جهش در مفروضات و شما ممکن است را سادگی به
پر همه کسانی شکاف. اگر شما که می توانید انجام من خواهد
بدون شک تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
Ann
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 01:54 قبل از ظهر
Great weblog here! Additionally your site a lot up very fast!
What host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink on your host?
I want my site loaded up as fast as yours lol
Toni
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:32 قبل از ظهر
Greetings from Idaho! I'm bored to death at work so I
decided to check out your site on my iphone during lunch break.
I enjoy the info you present here and can't wait to take a look
when I get home. I'm surprised at how quick your blog loaded on my mobile ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent blog!
Kattie
شنبه 23 اردیبهشت 1396 09:59 بعد از ظهر
Can you tell us more about this? I'd like to find out some additional information.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo